UBMTS

Company Introduction

Company Name: UBMTS Co., LCC
Location: Ulaanbaatar, Mongolia
Established Date: October, 2009
Membership: Trade (ICT S.I, Contents)


Business activity
Distribution of Korean Content in Mongolia
1) Supply of Korean major broadcaster’s content in Mongolia.
- Korean MBC exclusive content distribution in Mongolia 
- KBS, SBS, EBS, CJ Media and Promotion Agreement
2) Processing, sale and supply of Korean content in Mongolia
- Content Sale: terrestrial TV and cable PP
- Real-time(Korean) broadcasting: IPTV, cable S.O
- V.O.D services: IPTV, ISP operators 
3) Korean content PP professional management: Korean Drama + MUSIC VIDEO
- Cable S.O, IPTV broadcasting, etc.
- Korean content premium promotion management on the DMB Mongolia (Mobile TV)

4) The long-term strategy:
   - Secure additional Korean contents (movies, sound, etc.)
  - Secure Japan and the United States contents (TV, sound) 
  - Create of Mongolian contents (education, music)
  - Build media portals in Mongolia


Broadcasting & Communication S.I
1) T-DMB transmission equipments S.I in Mongolia
- From December 2010, Test T-DMB broadcasting in Mongolia (with KETI).
- Mongolian T-DMB transmission facilities SI (the total size of 4 million USD).
- Development and supply of DMB devices

2) Promoting Wi-Fi and terminal development projects in Mongolia
- Partners: Mongolian mobile operators and ISP companies
- The total business volume: 3,000,000 USD
3) Broadcasting facilities and Distribution of S.I business
- Distribute broadcasting equipments (camera, editing, sound and lighting equipments)
- Supply of Korean used equipments; Supply of used SD equipments after Korean digital conversion
- Building Consultancy of broadcasting equipments fit for Mongolian digital conversion and S.I

4) Home automation S.I as Samsung Ezon agent of KMBNC

ICT products development and distribution 

1) Device for DMB (mobile TV)
- Cell phone
-Car terminal navigation
- Dongle type
- Convergence type (DMB+WIFI)

2) Home automation products
- Samsung Ezon agent
- Video phone
-Digital doorlock
-Control unit

Компанийн танилцуулга

Компанийн нэр: Юу Би Эм Ти Эс ХХК
Байрлал: Улаанбаатар, Монгол
Байгуулагдсан огноо: 2009 он 10 сар
Үйл ажиллагааны чиглэл: Худалдаа ( Мэдээлэл холбооны төхөөрөмжүүд, Контент)

Бизнесийн чиглэл
Монголд Солонгос контентуудыг түгээх
1) Монголд Солонгосын үндэсний телевизийн контентуудыг нийлүүлэх.
- Монголд Солонгосын MBC телевизийн контентуудыг нийлүүлэх
- KBS, SBS, EBS, CJ Media зэрэгтэй гэрээ байгуулах
2) Монголд Солонгосын контентуудыг худалдах болон нийлүүлэх
- Контент худалдах: үндэсний болон кабелийн телевизүүд
- Real-time(Солонгос) дамжуулалт: IPTV ба кабелийн телевизүүд
- V.O.D үйлчилгээ: IPTV, ISP операт
3) Солонгос контентийн менежмент: Солонгос драм + видео клип
- Кабель S.O, IPTV дамжуулалт г.м.
- Монгол DMB-ээр Солонгос контентийн премиум менежментийг хэрэгжүүлэх (Mobile TV)
4) Урт хугацааны зорилгууд:
  - Нэмэлт Солонгос контентууд нийлүүлэх (кино, дуу г.м)
  - Япон болон АНУ-ын контентууд нийлүүлэх (TV, дуу) 
  - Монгол контент бүтээх (боловсрол, хөгжим)
  - Монголд медиа порталууд байгуулах


Дамжуулалт ба харилцаа холбооны S.I
      1) Монголд T-DMB дамжуулах төхөөрөмжүүд S.I
- 2010 оны 12 сараас эхлэн Монголд T-DMB туршилтын цацалт (KETI-тэй хамтран).
- Монгол дахь T-DMB дамжуулах төхөөрөмжүүд SI (Нийт 4 сая USD).
- DMB төхөөрөмжүүдийн хөгжүүлэлт ба нийлүүлэлт
2) Монголд Wi-Fi ба терминал хөгжүүлэх төсөл 
- Түншүүд: Монголын үүрэн телефоны компаниуд ба ISP компаниуд
- Үйл ажиллагааны нийт төсөв: 3,000,000 USD
3) Дамжуулах төхөөрөмжүүд ба S.I 
 

ICT төхөөрөмжүүдийн хөгжүүлэлт ба нийлүүлэлт
1) DMB-д зориулсан төхөөрөмжүүд (mobile TV)
- Гар утас
- Авто машины төхөөрөмжүүд
- Dongle type
- Хослуулсан төхөөрөмжүүд (DMB+WIFI)
2) Home automation бүтээгдэхүүнүүд
- Samsung Ezon төлөөлөгч
- Video phone
- Дижитал хаалганы түгжээ
- Удирдлагын хэсэг